Screenshots

Version 0.0.8

CLI screenshot GUI screenshot
Version 0.0.6
CLI screenshot GUI screenshot


Version 0.0.5

CLI screenshot GUI screenshot